Algemene voorwaarden

In onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vindt u alles terug over aanbiedingen, opdrachten, annuleringen, opzeggingen en betalingen.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden d.d. 24 oktober 2011 van Goodwill Media B.V. gevestigd te Apeldoorn

1. Algemeen

Een algemene verwijzing door opdrachtgever naar welke algemene voorwaarden dan ook wordt door GOODWILL MEDIA B.V., hierna te noemen Goodwill Media, niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon, die op enigerlei wijze een overeenkomst aangaat met Goodwill Media.

2. Aanbiedingen en opdrachten

a. Alle aanbiedingen van Goodwill Media aan opdrachtgever zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen. Wijzigingen in de opdracht of overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen. Ook de opdrachten welke mondeling met de opdrachtgever zijn overeengekomen, en welke nadien door Goodwill Media aan de opdrachtgever telefonisch zijn bevestigd, welke bevestiging door Goodwill Media op band zal zijn opgenomen, zijn bindend tussen partijen.
b. Opdrachten kunnen worden gesloten als enkele plaatsing of Tot Weder Opzegging, hierna te noemen, doorlopende overeenkomst. Deze laatste geldt voor een periode van minimaal 2 volledige kalenderjaren eindigend op 31 december. Vervolgens is opzegging mogelijk aan het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 13 maanden. Zonder aantoonbare opzegging door de opdrachtgever wordt de doorlopende overeenkomst steeds jaarlijks verlengt tot het einde van het volgende kalenderjaar.

3. Activiteiten

a. Goodwill Media verkoopt en levert advertenties en ruimte voor publiciteit in haar uitgaven en drukwerken. Na het sluiten van een overeenkomst is opdrachtgever gehouden aan deze overeenkomst.
b. Opdrachtgever is verplicht om alle medewerking te verlenen die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst door Goodwill Media. Indien Goodwill Media een drukproef aan opdrachtgever voorlegt, dan dient opdrachtgever ,wijzigingen in de tekst of opmaak, binnen twee dagen na ontvangst daarvan door te geven. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert, is Goodwill Media gerechtigd om de advertentie conform de drukproef te plaatsen, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming van Goodwill Media.

4. Annulering en wijziging

Eenmaal aan Goodwill Media verstrekte opdrachten kunnen niet meer door de opdrachtgever worden geannuleerd of gewijzigd, tenzij dit op verzoek van Goodwill Media geschiedt.

5. Prijsopgaven

a. Alle aan opdrachtgever opgegeven prijzen zijn exclusief de van overheidswege opgelegde omzetbelastingen en heffingen tenzij anders is overeengekomen.
b. Bij doorlopende contracten kan Goodwill Media jaarlijks de overeengekomen prijs eenzijdig aanpassen. Prijsstijgingen in de kostprijsbepalende factoren ontstaan gedurende het jaar mogen door Goodwill Media eveneens tussentijds worden doorberekend aan de opdrachtgever.

6. Betaling

Opdrachtgever machtigt Goodwill Media om ingevolge overeenkomst verschuldigde bedragen, van de rekening van opdrachtgever af te schrijven, dit in die situaties, waarin opdrachtgever niet binnen de geldende betaaltermijn, het verschuldigde saldo aan Goodwill Media heeft voldaan. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, heeft Goodwill Media zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever daarvoor 2% rente cumulatief per maand ingaande de vervaldatum van de betreffende factuur in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als volledige maand zal gelden. Alle kosten voortvloeiende uit het niet of niet tijdig betalen van enige factuur door opdrachtgever worden geheel op opdrachtgever verhaald. De buitengerechtelijke kosten zijn gesteld 15% van het factuursaldo met een minimum van € 100,- per gebeurtenis.

7. Aansprakelijkheid

Goodwill Media is niet aansprakelijk voor fouten in door opdrachtgever aangeleverde gegevens en modellen voor de vervaardiging van enig product. Indien Goodwill Media een fout maakt bij de verwerking van door opdrachtgever aangeleverde gegevens en modellen, heeft opdrachtgever- met handhaving van de aanvankelijk geldende betalingsverplichting richting Goodwill Media- aanspraak op gratis herplaatsing van een gecorrigeerde publicatie in de eerstvolgende editie van de betreffende uitgave. Tevens is Goodwill Media niet aansprakelijk, indien door opdrachtgever met de door hem aangeleverde gegevens rechten van derden, in welke vorm dan ook, worden geschonden.

8. Intellectuele eigendom

Opdrachtgever staat er tegenover Goodwill Media te allen tijde voor in, dat het gebruik door Goodwill Media van de door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins Goodwill Media niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Goodwill Media volledig voor alle directe en indirecte gevolgen voor aanspraken, welke derden jegens Goodwill Media geldend zouden kunnen maken. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, die door of namens Goodwill Media bij uitvoering van de overeenkomst vervaardigd zijn, evenals het daarvan te maken gebruik, zijn haar onvervreemdbaar eigendom.

9. Overmacht

Goodwill Media is niet gehouden tot levering van enig product in geval van overmacht en of calamiteiten of andere omstandigheden die een normale levering verhinderen. Indien Goodwill Media om welke reden dan ook een opdracht niet plaatst in de beoogde editie, zal Goodwill Media aan de overeenkomst uitvoering kunnen geven door de opdracht in de eerstvolgende editie te plaatsen. Tevens is in deze situatie Goodwill Media niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook.

10. Gerechtelijke tussenkomst

In geval van geschillen is uitsluitend de Rechtbank Zutphen bevoegd, daarvan kennis te nemen.

Goodwill Days

augustus 2017

Gerda Havertong leest voor bij Kinderdagcentrum Binderen

Gerda Havertong leest voor bij Kinderdagcentrum Binderen

  Gerda Havertong leest voor bij Kinderdagcentrum Binderen “Ik ken jou van TV. Ik zwaai altijd terug als jij zwaait. Zie jij mij dan ook?” Gerda Havertong werd duidelijk herkend door de kinderen. Dat is best logisch want […]

Verder lezen

juli 2017

Een geweldig dagje uit voor De Markiezaten!

Een geweldig dagje uit voor De Markiezaten!

     Een geweldig dagje uit voor De Markiezaten Eindelijk was het de blauwe dag voor de kinderen van Dagcentrum De Markiezaten in Bergen op Zoom. De blauwe dag is de donderdag en daar werd de hele week […]

Verder lezen

H
E
L
P

M
E
E

^