Algemene voorwaarden

In onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vindt u alles terug over aanbiedingen, opdrachten, ontbinding en betalingen.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden d.d. 16 oktober 2017 van Goodwill.nl  gevestigd te Apeldoorn kvk 08054059

1. Algemeen

Een algemene verwijzing door opdrachtgever naar welke algemene voorwaarden dan ook wordt door GOODWILL MEDIA B.V., hierna te noemen Goodwill.nl, niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon, die op enigerlei wijze een overeenkomst aangaat met Goodwill.nl.

2. Aanbiedingen en opdrachten

a. Alle aanbiedingen van Goodwill.nl aan opdrachtgever zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen. Wijzigingen in de opdracht of overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen.  Ook de opdrachten welke mondeling met de opdrachtgever zijn overeengekomen, en welke nadien door Goodwill.nl aan de opdrachtgever telefonisch zijn bevestigd, welke bevestiging door Goodwill.nl op band zal zijn opgenomen, zijn bindend tussen partijen.

b. Per 1 januari 2017 worden alle overeenkomsten aangegaan als enkele opdracht. De plaatsingsmaand en jaar is altijd benoemd en bevestigd en deze stopt automatisch.

c. Opdrachten gesloten voor 31 december 2016 konden indien nadrukkelijk afgesproken worden gesloten Tot Weder Opzegging, hierna te noemen doorlopende overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten gelden voor een periode van minimaal 2 volledige kalenderjaren eindigend op 31 december. Vervolgens is opzegging mogelijk aan het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 13 maanden. Zonder aantoonbare opzegging door de opdrachtgever wordt de doorlopende overeenkomst steeds jaarlijks verlengt tot het einde van het volgende kalenderjaar.

3. Activiteiten

a. Goodwill.nl verkoopt en levert advertenties en ruimte voor publiciteit in haar uitgaven en drukwerken. Na het sluiten van een overeenkomst is opdrachtgever gehouden aan deze overeenkomst.

b. Opdrachtgever is verplicht om alle medewerking te verlenen die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst door Goodwill.nl. Indien Goodwill.nl een drukproef aan opdrachtgever voorlegt, dan dient opdrachtgever ,wijzigingen in de tekst of opmaak, binnen twee dagen na ontvangst daarvan door te geven. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert, is Goodwill.nl gerechtigd om de advertentie conform de drukproef te plaatsen, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming van Goodwill.nl.

4. Ontbinding

Eenmaal aan Goodwill.nl verstrekte opdrachten kunnen niet eenzijdig worden ontbonden.

5. Prijsopgaven

a. Alle aan opdrachtgever opgegeven prijzen zijn exclusief de van overheidswege opgelegde omzetbelastingen en heffingen tenzij anders is overeengekomen.

b. Bij een enkele opdracht kan Goodwill.nl de overeengekomen prijs niet eenzijdig verhogen.

c. Bij doorlopende overeenkomsten (aangegaan voor 31 december 2016) kan Goodwill.nl jaarlijks de overeengekomen prijs eenzijdig aanpassen. Prijsstijgingen in de kostprijsbepalende factoren ontstaan gedurende het jaar mogen door Goodwill.nl eveneens tussentijds worden doorberekend aan de opdrachtgever.

6. Betaling

Opdrachtgever machtigt Goodwill.nl om ingevolge overeenkomst verschuldigde bedragen, van de rekening van opdrachtgever af te schrijven, dit in die situaties, waarin opdrachtgever niet binnen de geldende betaaltermijn, het verschuldigde saldo aan Goodwill.nl heeft voldaan. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, heeft Goodwill Media zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever daarvoor 2% rente cumulatief per maand ingaande de vervaldatum van de betreffende factuur in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als volledige maand zal gelden. Alle kosten voortvloeiende uit het niet of niet tijdig betalen van enige factuur door opdrachtgever worden geheel op opdrachtgever verhaald. De buitengerechtelijke kosten zijn gesteld 15% van het factuursaldo met een minimum van € 100,- per gebeurtenis.

7. Aansprakelijkheid

Goodwill.nl is niet aansprakelijk voor fouten in door opdrachtgever aangeleverde gegevens en modellen voor de vervaardiging van enig product. Indien Goodwill.nl een fout maakt bij de verwerking van door opdrachtgever aangeleverde gegevens en modellen, heeft opdrachtgever- met handhaving van de aanvankelijk geldende betalingsverplichting richting Goodwill.nl – aanspraak op gratis herplaatsing van een gecorrigeerde publicatie in de eerstvolgende editie van de betreffende uitgave. Tevens is Goodwill.nl niet aansprakelijk, indien door opdrachtgever met de door hem aangeleverde gegevens rechten van derden, in welke vorm dan ook, worden geschonden.

8. Intellectuele eigendom

Opdrachtgever staat er tegenover Goodwill.nl te allen tijde voor in, dat het gebruik door Goodwill.nl van de door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins Goodwill.nl niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Goodwill.nl volledig voor alle directe en indirecte gevolgen voor aanspraken, welke derden jegens Goodwill.nl geldend zouden kunnen maken. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, die door of namens Goodwill.nl bij uitvoering van de overeenkomst vervaardigd zijn, evenals het daarvan te maken gebruik, zijn haar onvervreemdbaar eigendom.

9. Overmacht

Goodwill.nl is niet gehouden tot levering van enig product in geval van overmacht en of calamiteiten of andere omstandigheden die een normale levering verhinderen. Indien Goodwill.nl om welke reden dan ook een opdracht niet plaatst in de beoogde editie, zal Goodwill.nl aan de overeenkomst uitvoering kunnen geven door de opdracht in de eerstvolgende editie te plaatsen. Tevens is in deze situatie Goodwill.nl niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook.

10. Gerechtelijke tussenkomst

Op elke overeenkomst tussen Goodwill.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Goodwill Days

juli 2024

Naar de speeltuin toe

Naar de speeltuin toe

Wat een heerlijke dag om naar de speeltuin te gaan. Het zonnetje schijnt speciaal voor onze kindjes van het MKD. Bij binnenkomst zien we een hele grote zandbak waar direct heerlijk in gespeeld wordt. Met schepjes en emmertjes […]

Verder lezen

juni 2024

Spelen bij Peppa Pig World

Spelen bij Peppa Pig World

Wauw, wat was dat geslaagd! Ons uitje naar Peppa Pig World, een binnenspeeltuin in het thema van Peppa Pig, met 51 kinderen en 30 begeleiders van Kombino Kinderopvang. Bij Kombino in Zoetermeer en Den Haag komen kinderen tot […]

Verder lezen

^